Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 99

99:1 耶和華做王;列邦著愕愕惙!伊坐佇兵,地著搖動。

99:2 耶和華佇錫安做大;伊過佇萬百姓的頂面。

99:3 著謳咾你大閣通驚畏的名;伊是至聖!

99:4 王有氣力,歡喜公平,你互正直堅固,佇雅各中行公平及義理。

99:5 恁著尊重耶和華──咱的上帝,佇伊腳踏椅的頭前跪拜。伊是至聖!

99:6 佇伊的祭司中有摩西及亞倫;佇求叫伊的名的人的中間有撒母耳。求叫耶和華,伊就聽。

99:7 伊佇雲柱的中間對講話;遵守伊干證的話及伊所賞賜的律法。

99:8 耶和華──阮的上帝啊,你有應;你雖然照的所行報應,猶久你是赦免的上帝。

99:9 恁著尊重耶和華──咱的上帝,佇伊的聖山跪拜,因為咱的上帝──耶和華是至聖!