Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 145

145:1 〔大衛謳咾的詩。〕我的上帝我的王啊,我欲尊你做高!我欲永遠謳咾你的名!

145:2 我欲日日祝謝你,亦欲永遠謳咾你的名!

145:3 耶和華至大,應該受大的謳咾;伊的大到測 得。

145:4 此代欲對彼代謳咾你的所做,亦欲報揚你大權能的事。

145:5 我欲靜靜想你尊貴榮光的威嚴,及你奇妙的所做。

145:6 人人欲講起你通驚的事的大權能;我亦欲報揚你的至大。

145:7 欲報揚你大恩的記念,亦欲唱歌謳咾你的公義。

145:8 耶和華有恩惠,有憐憫,無快快受氣,大大有慈愛。

145:9 耶和華好款待萬類;伊的憐憫致蔭伊一切所造者。

145:10 耶和華啊,你一切所造的欲感謝你;你聖的百姓亦欲謳咾你,

145:11 講起你的國的榮光,談論你的大權能,

145:12 通互世間人知你大權能的所做,及你國威嚴的榮光。

145:13 你的國是永遠的國!你執掌的權柄到萬代!

145:14 凡若跋倒者,耶和華扶持;凡若受壓制者,扶起來。

145:15 萬項有攏抬目向你;你照時互食物。

145:16 你開你的手,互有活氣者攏照所愛飽足。

145:17 耶和華佇伊一切所行的,無呣公義;佇伊一切所做的攏有慈愛。

145:18 凡若求叫耶和華的,耶和華及親近,就是親近許個誠實求叫伊的。

145:19 敬畏伊的,伊欲成的心所愛,亦欲聽的求叫,來拯救。

145:20 耶和華保護一切疼伊的人,總是一切做歹的人伊欲滅無。

145:21 我的嘴欲講出謳咾耶和華的話;願見有血氣的攏永遠謳咾伊的聖名。