Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 32

32:1 〔大衛的教示的詩。〕過失得著赦免,罪過得著遮蓋者,這人有福氣!

32:2 耶和華無算伊做有罪,伊的心無奸詐者,這人有福氣!

32:3 我靜靜的時,我的骨頭枯焦。因為我通日大聲哮。

32:4 因為暝日,你的手重重扼我;我的精液,變親像夏天的乾燥。(細拉)

32:5 我對你排列我的罪過,無隱瞞我的罪惡。我講:我欲對耶和華承認我的過失,你就赦免我犯法的罪。(細拉)

32:6 因為按呢,見若虔誠的人佇通尋著你的時著祈禱你;大水氾濫的時,的確到伊遐。

32:7 你是我閃匿的所在;你欲庇佑我脫離艱苦,你欲用得救的歌四面圍我。(細拉)

32:8 我欲教示你,指示你應該行的路;我欲注目看你來勸戒你。

32:9 呣通親像馬、騾,無智識,著用馬咬韁馬勒索約束;若無,就呣倚近你。

32:10 歹人受多多苦難;獨獨倚靠耶和華的人欲有慈愛四面圍伊。

32:11 恁義人啊,著因為耶和華來歡喜快樂;心正直的人啊,恁著出歡喜的聲。