Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 148

148:1 恁著謳咾耶和華!對天頂謳咾耶和華,佇高的所在謳咾伊!

148:2 伊的眾使者啊,恁著謳咾伊!伊的眾天軍啊,恁著謳咾伊!

148:3 日及月啊,恁著謳咾伊!發光的星辰啊,恁攏著謳咾伊!

148:4 天頂的天及天以上的水啊,恁攏著謳咾伊!

148:5 諸個攏著謳咾耶和華的名!因為伊一下命令就攏受創造。

148:6 伊將諸個建立,到永永遠遠;伊有定例,會廢無。

148:7 對地上著謳咾耶和華,就是大魚及一切的深淵,

148:8 火及冰雹,雪及雲霧,趁伊的話的狂風,

148:9 大山及一切的小山,結果子的樹及一切的柏香樹,

148:10 野獸及一切的精牲,蟲及飛鳥,

148:11 世上的君王及萬民,貴族及世上一切的審判官,

148:12 少年人及在室女,老人及囝仔,

148:13 諸個攏著謳咾耶和華的名!因為只有伊的名受尊做高;伊的榮光過天地。

148:14 伊興起伊的百姓的角,互伊聖的百姓攏謳咾伊,就是以色列人,親近主彼個百姓,恁著謳咾耶和華!