Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 9

9:1 〔大衛的詩,交互樂官。調用幕拉便。〕我欲全心感謝耶和華;我欲報揚你一切奇妙的所做。

9:2 我欲在佇你歡喜快樂;至高者啊,我欲謳咾你的名!

9:3 我的對敵越轉身退去的時,就佇你的面前跋倒滅無。

9:4 你已經替我伸冤,替我辯明;你坐佇寶座,照公義審判。

9:5 你有責備列邦,你有滅無歹人;你有擦滅的名,到永遠。

9:6 對敵到結局;受荒廢到永遠。你毀壞的城,連的記念亦無去。

9:7 獨獨耶和華坐位,到永遠;伊已經為審判安置伊的寶座。

9:8 伊欲照公義審判世界,照正直判斷眾百姓。

9:9 耶和華閣欲做受壓迫的人的高台,佇患難的時的高台。

9:10 識你的名的人欲倚靠你,因為耶和華,你未曾棄拺尋你的人。

9:11 著謳咾徛起錫安的耶和華,將伊所行的報揚佇眾百姓的中間。

9:12 因為彼個查辦命案者記得,無記得困苦人的哀求。

9:13 耶和華啊,求你憐憫我;你是對死門救我起來者,著鑑察許個怨恨我的人所互我抵著的苦難。

9:14 通互我講起你一切的好名聲;我欲佇錫安城的門為著你的救恩來歡喜。

9:15 列邦陷落佇所開的陷坑;的腳纏佇暗靜設的羅網。

9:16 耶和華已經顯明家己,伊已經行審判;歹人互家己的手所做的纏著。(細拉)

9:17 歹人欲歸佇陰府,記得上帝的列邦亦欲按呢。

9:18 因為喪鄉人的確無永遠互上帝記得;困苦的人的向望的確永永無去。

9:19 耶和華啊,求你起來,呣通容允人卡贏!願列邦佇你的面前受審判!

9:20 耶和華啊,求你互驚惶;願列邦知家己不過是人若定。(細拉)