Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 122

122:1 〔上崎仔的詩,大衛所作的。〕人對我講:咱來去耶和華的厝,我就歡喜。

122:2 耶路撒冷啊,阮的腳徛佇你的門內。

122:3 耶路撒冷受起造,親像連絡整齊的城。

122:4 諸個支派,就是耶和華的支派,照以色列定著的例,上去遐,欲謳咾耶和華的名。

122:5 因為佇遐設立審判的寶座,就是大衛家的寶座。

122:6 著替耶路撒冷求平安!見若疼你的人的確安樂!

122:7 願你城內平安!願你的宮內安樂!

122:8 因為我的兄弟及同伴的緣故,我欲講:願平安佇你的內面!

122:9 因為耶和華──咱的上帝的厝的緣故,我欲替你求福氣!