Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 69

69:1 〔大衛的詩,交互樂官。調是用「百合花。」〕上帝啊,求你救我!因為諸個水欲淹我的生命。

69:2 我陷落佇深的土糜內,無通徛腳的所在;我到深的水內,大水淹密我。

69:3 我因為我的喉叫到厭倦,我的嚨喉乾去;我因為聽候我的上帝,目睭花。

69:4 無因端怨恨我的,卡多我的頭毛;濫糝做我的對敵、欲滅無我的,不止強猛。我所無搶的,我也著還。

69:5 上帝啊,我的愚戇,你本知;我的罪過無隱瞞佇你。

69:6 萬軍的主──耶和華啊,求你呣通互許個聽候你的人,為著我來見誚!以色列的上帝啊,求你呣通互許個尋你的人,為著我來受凌辱!

69:7 因為我為著你的緣故受詈罵,我滿面見誚。

69:8 我的兄弟看我做過路的人;我的同胞看我做外邦人。

69:9 因為我為著你的厝,心內親像火,閣詈罵你的人的詈罵攏到佇我。

69:10 我流目屎,用禁食刻苦我的心;這反轉做我的凌辱。

69:11 我用麻布做衣裳,人就用我做笑談。

69:12 坐佇城門者談論我;酒漢用我做歌曲。

69:13 總是我佇得著接納的時對耶和華──你祈禱。上帝啊,求你照你慈愛的豐盛,照你拯救的真實來應我!

69:14 求你救我出土糜,互我無沈落去;求你救我脫離怨恨我的人,互我出深的水。

69:15 求你莫得容允大水淹密我,莫得容允深淵吞我,莫得容允陷坑陷我。

69:16 耶和華啊,求你應我!因為你的慈愛是好;求你照你慈悲的豐盛越過來看我!

69:17 呣通掩面呣看你的奴僕;因為我佇患難的中間,求你緊緊來應我!

69:18 求你親近我的靈魂,來救贖伊!求你因為我的對敵來贖回我!

69:19 你知我所受的詈罵、見誚、凌辱;我的對敵攏佇你的面前。

69:20 詈罵已經拆裂我的心,我的憂悶滿滿。我向望人可憐,也無一個;向望人安慰,也尋無一個。

69:21 提苦膽互我做食物;我嘴乾,用醋互我飲。

69:22 願的筵桌佇的面前變做羅網,佇平安的時變做活罩。

69:23 願的目睭黑暗,看見;願你互的腰常常栗栗惙。

69:24 願你的痛恨傾佇的身上,互你烈烈的受氣著。

69:25 願徛起的所在變做拋荒;願的布棚無人徛起。

69:26 因為,你所拍彼個人,就窘迫伊;你所拍傷許個人,搬摘的憂苦。

69:27 願你佇的罪上加罪,莫得容允有份你的義。

69:28 願對活命的冊受擦滅,無記佇義人的中間。

69:29 總是我是困苦憂傷的人;上帝啊,願你的救恩安置我佇高的所在。

69:30 我欲用詩歌謳咾上帝的名,也欲用感謝稱伊做大!

69:31 這是互耶和華歡喜,贏過獻牛,抑是獻有角有蹄的牛。

69:32 謙卑的人看見就歡喜;恁尋上帝的人,願恁的心活起來。

69:33 因為耶和華聽喪鄉的人,無看輕為著伊受關監的人。

69:34 願天及地謳咾伊!海及其中一切的動物也著謳咾伊!

69:35 因為上帝欲救錫安,起造猶大的城;欲徛起佇遐,得著伊做業。

69:36 伊的奴僕的後裔欲續接伊;疼伊的名的人欲踮佇彼中間。