Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 101

101:1 〔大衛的詩。〕我欲唱慈愛及公平的歌;耶和華啊,我欲向你唱謳咾的歌!

101:2 我欲用智慧行佇完全的路。你欲啥時到我遮?我欲用完全的心行佇我的家內。

101:3 邪僻的事,我攏呣排佇我的目前;悖道的人所做的事,我真怨恨,呣互伊粘著我。

101:4 彎曲的心,的確互伊離開我;一切的歹,我呣識伊。

101:5 暗中誹謗伊的厝邊者,我欲滅伊;目睭箍大的,心驕傲的人,我無容允伊。

101:6 我的目睭欲看國內誠實的人,互及我相及住;行佇完全的路者,伊欲服事我。

101:7 行詭詐的人,得通住我的家內;講白賊話的人,得通徛住佇我的目睭前。

101:8 逐早起我欲滅無國內的歹人,通將一切做歹的人對耶和華的城除去。