Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 75

75:1 〔亞薩的詩歌,交互樂官。調是用莫得毀壞的。〕上帝啊,阮感謝你,阮感謝你!因為你的名近近,人報揚你奇妙的所做。

75:2 我到定著的日期,我欲照正直審判。

75:3 地及地上徛起的百姓攏消溶;我斟酌徛在地的柱。(細拉)

75:4 我對驕傲的人講:莫得驕傲!對歹人講:莫得抬起你的角!

75:5 莫得高高抬起你的角;莫得硬你的頷頸來講話。

75:6 因為呣是對東,呣是對西,亦呣是對南來得著舉起。

75:7 只有上帝是判斷者;伊互此個降低,互彼個升高。

75:8 耶和華手裡有杯,其中的酒起沫,杯內有過透的酒滿滿;伊傾出來,地上的歹人欲攏飲此個酒的渣滓,飲到了了。

75:9 獨獨我欲報揚,直到永遠!我欲唱歌謳咾雅各的上帝!

75:10 歹人一切的角,我欲斬斷;義人的角欲得著舉起。