Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 64

64:1 〔大衛的詩,交互樂官。〕上帝啊,我哀傷的時,求你聽我的聲!求你保護我的活命免驚對敵!

64:2 求你將我囥密,互我脫離做歹的人暗靜的計謀及行不義的人的擾亂。

64:3 磨的舌親像刀,比準的箭,就是惡毒的話,

64:4 欲佇暗靜的所在射完全的人;忽然射著伊,亦呣驚。

64:5 相勉勵設歹計謀;參詳暗靜張羅網,講:是誰會看見?

64:6 圖謀歹代,講:阮盡力圖謀已經有抵好的計謀。逐人的念頭及心思不止深。

64:7 總是上帝欲用箭射;忽然著傷。

64:8 欲著觸,的舌會害本身;凡若看見的攏欲搖頭。

64:9 眾人攏欲驚惶,欲報揚上帝所做的,閣詳細想伊的所行。

64:10 義人欲因為耶和華來歡喜,亦欲倚靠伊;凡若心正直的人攏欲誇口。