Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 103

103:1 〔大衛的詩。〕我的心神啊,你著謳咾耶和華!凡若佇我內面者,亦著謳咾伊的聖名!

103:2 我的心神啊,你著謳咾耶和華!呣通記得伊一切的恩惠!

103:3 伊赦免你攏總的罪,醫好你攏總的病。

103:4 伊救贖你的生命脫離死無,用仁愛及慈悲做你的冕旒。

103:5 用好物足你的心願,互你復倒少年親像鷹鳥。

103:6 耶和華行公義,為著一切受冤屈的人伸冤。

103:7 用伊的道路指示摩西,用伊的行做指示以色列人。

103:8 耶和華有憐憫,有恩典,無快快受氣,閣有豐盛的慈愛。

103:9 伊無長長責備,亦無永遠囥受氣。

103:10 伊無照咱的罪過款待咱,亦無照咱的罪惡報應咱。

103:11 因為天離開地許呢高,伊的慈愛對敬畏伊的人亦是許呢大!

103:12 東離開西有偌遠,伊互咱的罪過離開咱亦是許遠!

103:13 老父怎樣憐憫伊的子兒,耶和華憐憫敬畏伊的人亦是按呢!

103:14 因為伊知咱的體質,數念咱是土粉。

103:15 論到人,伊的日子親像草。伊的興旺親像山裡的花,

103:16 經過風一下吹,就無去;伊的原位閣認得。

103:17 總是耶和華的慈愛歸佇敬畏伊的人,對永遠到永遠;伊的公義也歸佇子子孫孫──

103:18 就是許個遵守伊的約、記念伊的教示來遵趁的人。

103:19 耶和華佇天頂設立伊的寶座;伊的國權管轄萬項有。

103:20 恁諸個有大權能的天使啊,聽伊的聲、成伊的命令的,攏著謳咾耶和華!

103:21 恁諸個做伊的眾軍兵,做伊的差使,行伊所歡喜者,攏著謳咾耶和華!

103:22 恁一切受伊創造者,佇伊所管理的逐位,攏著謳咾耶和華!我的心神啊,你著謳咾耶和華!