Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 81

81:1 〔亞薩的詩,交互樂官。用迦特的調。〕上帝──是阮的氣力,恁著大聲謳咾伊,著出歡喜的聲謳咾雅各的上帝!

81:2 著唱詩歌,搖鈴瓏鼓,彈好聽的琴及瑟。

81:3 著佇初一、十五──阮節期的日歕哨角。

81:4 因為這是給以色列定著的律例,雅各的上帝的禮儀。

81:5 伊去攻擊埃及地的時,佇約瑟的中間立此個做干證。佇遐我聽見所曉得的話!

81:6 上帝講:我互伊的肩頭脫離重擔,互伊的手放落筐仔。

81:7 你佇患難中求叫,我曾救你;我佇雷隱密的所在應你,我佇米利巴的水邊試你。(細拉)

81:8 我的百姓啊,你著聽,我欲對你做干證;以色列啊,願你聽趁我。

81:9 佇你的中間,呣通有別個上帝;外邦的上帝,你亦呣通跪拜。

81:10 我是耶和華──你的上帝,曾導你對埃及地上來;著大開你的嘴,我就充滿伊。

81:11 總是,我的百姓呣聽我的聲;以色列全然呣偢睬我。

81:12 我就出在照的心的固執,互照家己的計謀去行。

81:13 願我的百姓肯聽我,以色列肯行我的路,

81:14 我就緊緊制壓的仇讎,越轉我的手攻擊的對敵。

81:15 怨恨耶和華的人欲來投降伊,總是的時代欲久長佇。

81:16 伊亦欲用好的麥互食,我用對石磐出的蜜互食飽。