Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 149

149:1 恁著謳咾耶和華!著唱新的歌謳咾耶和華,佇聖的百姓的會中謳咾伊!

149:2 願以色列因為造伊的主來歡喜!願錫安的百姓因為的王來快樂!

149:3 願跳舞謳咾伊的名,拍鼓彈琴唱歌謳咾伊!

149:4 因為耶和華歡喜伊的百姓;伊欲用救恩做謙卑的人的妝飾。

149:5 願聖的百姓因為所得著的榮光來歡喜!願佇眠床裡出歡喜的聲!

149:6 願的嘴謳咾上帝做高,手抬雙面利的劍,

149:7 通報應外邦,刑罰列國。

149:8 用鍊縛的君王,用鐵銬來鎖的人臣;

149:9 欲佇的身上行所記載的判斷。伊聖的百姓攏有此號榮光。恁著謳咾耶和華。