Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 113

113:1 恁著謳咾耶和華!耶和華的奴僕啊,恁著謳咾,謳咾耶和華的名!

113:2 願耶和華的名受謳咾,對此時到永遠!

113:3 對日出到日落的所在,耶和華的名是應該謳咾者!

113:4 耶和華過攏總的國;伊的榮光卡高佇諸個天。

113:5 是誰親像耶和華──咱的上帝啊?伊坐佇至高的所在者,

113:6 伊家己謙卑,觀看天頂地下的代誌。

113:7 伊對塵埃舉起喪鄉人,對糞埽堆提拔欠缺的人,

113:8 互伊及貴族相及坐,就是及本國的貴族相及坐。

113:9 伊互生育的婦仁人料理家,做多多子的老母來歡喜。恁著謳咾耶和華!