Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 95

95:1 來啊,咱著向耶和華唱歌,向救咱的石磐出歡喜的聲!

95:2 咱著到伊的面前感謝伊,用詩歌向伊出歡喜的聲!

95:3 因為耶和華是大的上帝,是大的王,贏過攏總的上帝。

95:4 地深的所在佇伊的手中;山高的山尖亦屬佇伊。

95:5 洋海屬佇伊,是伊創造的;乾地亦是伊的手造成的。

95:6 來啊,咱著鞠躬敬拜,跪落佇創造咱的耶和華的面前。

95:7 因為伊是咱的上帝;咱是伊養飼的百姓,是伊手下的羊。今仔日恁若聽伊的聲:

95:8 就呣通硬恁的心,親像佇米利巴,親像當日佇曠野的瑪撒。

95:9 彼時,恁的祖公試我驗我,閣看見我的所做。

95:10 四十年久,我厭恨彼世代的人,講:諸個是心迷亂的百姓,呣識我的路!

95:11 所以,我佇受氣的中間咒誓,講:斷斷得通入我的安息!