Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 5

5:1 〔大衛的詩,交互樂官。用歕的樂器。〕耶和華啊,求你俯耳孔聽我的話,鑑察我的心思!

5:2 我的王我的上帝啊,求你俯落聽我求叫的聲!因為我向你祈禱。

5:3 耶和華啊,早起時你會聽我的聲;早起時我欲對你排列我的心意,續欲瞭望!

5:4 因為你呣是歡喜罪惡的上帝,歹者得通及你同徛起。

5:5 驕傲的人會徛佇你的面前;做歹的人,攏是你所怨恨。

5:6 講白賊者,你欲滅;愛人及奸詭者,攏是耶和華所厭惡。

5:7 論到我,我欲憑你豐盛的慈愛入你的厝;我欲存敬畏你的心向你的聖殿來敬拜。

5:8 耶和華啊,求你因為我的對敵,憑你的公義導我,互你的路佇我的面前正直。

5:9 因為,的嘴無老實;的心惡毒滿滿;的嚨喉是開開的墓;用舌諂媚人。

5:10 上帝啊,求你定的罪!互對家己的計謀跋倒;的罪過真多,願你將趕出,因為背叛你。

5:11 見若倚靠你者,願歡喜,願永永歡喜出聲,因為你庇佑;閣願許個疼惜你的名的人攏踮佇你來歡喜。

5:12 因為你欲賜福互義人;耶和華啊,你欲用恩惠親像盾牌四面圍伊。