Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 94

94:1 耶和華,伸冤的上帝啊;伸冤的上帝啊,求你顯出光!

94:2 審判世界的主啊,求你起來,互驕傲的人受應該受的報應!

94:3 耶和華啊,歹人欲偌久啊?歹人得勝大悅欲偌久啊?

94:4 隨便講,講出驕傲的話;一切行歹的人攏家己品嗙。

94:5 耶和華啊,壓制你的百姓,苦楚你的產業。

94:6 死守寡人及出外人,閣害死孤兒。

94:7 講:耶和華的確無看;雅各的上帝的確無致意。

94:8 恁百姓中精牲彼款的人著想;愚戇的人到底時才有智慧啊?

94:9 安置耳孔者,總無伊無聽見?創造目睭者,總無伊看見嗎?

94:10 教督列邦的,就是互人得著智識者,總無伊曉辦理人嗎?

94:11 耶和華知人的心思知是空空。

94:12 耶和華啊,你所教督、閣用你的律法所教示者,彼個人有福氣!

94:13 欲互伊佇患難的日得著平安;到佇為著歹人開陷坑的時。

94:14 因為耶和華的確無棄拺伊的百姓,亦無放離伊的產業。

94:15 因為審判欲照公義;心正直的人,欲攏隨伊。

94:16 是誰欲為我起來攻擊歹人?是誰欲為我徛起來攻擊行罪惡的人?

94:17 若呣是耶和華幫助我,就我的神魂快快踮佇冷靜的中間。

94:18 我講我的腳著觸,耶和華啊,彼時你的慈愛扶持我。

94:19 我的心多多憂悶掛慮,你的安慰,就互我的心神快樂。

94:20 奸惡的座位!假藉律例計謀殘害,豈會及你交通嗎?

94:21 大家聚集攻擊義人的生命,將無罪的人定死罪。

94:22 總是耶和華平時做我的高台;我的上帝做我逃閃的石磐。

94:23 伊互的罪惡歸佇的身上。佇行歹的時,伊欲剿滅;耶和華──咱的上帝欲剿滅。