Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 56

56:1 〔非利士人佇迦特掠著大衛。彼時,伊做此個金的詩,交互樂官。調是用「遠遠無聲的鴿」。〕上帝啊,求你可憐我,因為人欲吞食我,通日攻擊壓制我。

56:2 我的對敵通日欲吞食我,因為起驕傲攻擊我的人真多。

56:3 我佇驚惶的時我欲倚靠你。

56:4 我靠上帝,我欲謳咾伊的話;我已經倚靠上帝,我就無驚。屬佇血氣者欲啥法得我奈何?

56:5 通日改斜我的話;對我所想的攏是欲害我。

56:6 聚集,埋伏相我的腳步,親像當等欲害我的生命。

56:7 做歹豈會逃脫嗎?上帝啊,求你佇受氣中互眾百姓墮落!

56:8 我的流落,你攏記數;求你將我的目屎收佇你的皮囊。這豈無攏記佇你的冊嗎?

56:9 我求叫的日,我的對敵攏欲越轉身退去。上帝為我,這是我所知。

56:10 我靠上帝,我欲謳咾伊的話;我靠耶和華,我欲謳咾伊的話。

56:11 我已經倚靠上帝,我就無驚。人欲啥法得我奈何!

56:12 上帝啊,我對你所下的願佇我的身上;我欲用謝恩的祭獻互你。

56:13 因為你救我的活命脫離死無。你豈呣是保護我的腳無跋倒嗎,互我佇上帝的面前,行佇活命的光中嗎?