Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 21

21:1 〔大衛的詩,交互樂官〕耶和華啊,王欲因為你的氣力來歡喜;因為你的拯救,伊的快樂怎樣的大!

21:2 伊的心所愛的,你已經互伊;伊的嘴所求的,你無呣允伊。(細拉)

21:3 因為你用大福氣迎接伊,用好金的冕旒戴佇伊的頭殼。

21:4 伊對你求活命,你就互伊,就是長歲壽,到佇永遠。

21:5 伊因為你的拯救有大榮光;你閣將尊貴威嚴下佇伊的身上。

21:6 你互伊有大福氣,到佇永遠,閣互伊佇你的面前歡喜快樂。

21:7 因為王倚靠耶和華,佇至高者的慈愛無致到搖泏。

21:8 你的手欲尋著你一切的對敵;你的正手欲尋著許個怨恨你的人。

21:9 你受氣的時,欲互親像焰熱的火爐。耶和華欲佇伊的大受氣中吞;火欲給燒燎去。

21:10 你欲對世上剿滅的子孫,對人的中間剿滅的後裔。

21:11 因為有意思欲害你;設計謀,總是成。

21:12 你欲互越轉身走,你欲開弓射的面。

21:13 耶和華啊,願你對你的氣力升高!按呢,阮欲吟詩,謳咾你的大權能。