Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 132

132:1 〔上崎仔的詩。〕耶和華啊,大衛所受一切的苦難求你記念伊!

132:2 伊怎樣對耶和華咒誓,對雅各的大權能者下願,

132:3 講:我的確無入我的家的布棚,也無上我的眠床;

132:4 我無容允我的目睭睏去,也無容允我的目睭皮合倚;

132:5 聽候我為著耶和華尋著所在,為雅各的大權能者尋著徛起的所在。

132:6 看啊,阮聽見約櫃佇以法他,阮佇樹林的田抵著伊。

132:7 阮欲入伊徛起的所在,阮欲拜佇伊的腳踏椅前。

132:8 耶和華啊,求你起來,你及你的氣力的約櫃相及入你歇睏的所在!

132:9 願你的祭司穿公義做衫!願你聖的百姓出歡喜的聲!

132:10 求你因為你的奴僕大衛的緣故,莫得棄拺你的受抹油者!

132:11 耶和華用誠實對大衛咒誓,的確無反覆,講:我欲互你所生的坐佇你的寶座。

132:12 你的子若守我的約及我所欲教示的法度,的子孫欲永遠坐佇你的寶座。

132:13 因為耶和華有揀錫安,愛用伊做本身徛起的所在,

132:14 講:這是我永遠歇睏的所在;我欲踮佇遮,因為是我所意愛的。

132:15 我欲互伊的米糧豐盛,我欲用食物互伊的喪鄉人夠額。

132:16 我欲互伊的祭司穿救恩做衫,伊聖的百姓欲出大歡喜的聲!

132:17 我欲互大衛的角佇遐發生;我為著我的受抹油者備辦光燈。

132:18 我欲互伊的對敵穿見誚做衫;總是伊的冕旒欲佇伊的頭殼頂發出光。