Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 37

37:1 〔大衛的詩。〕呣通因為做歹的人心內不平,亦呣通怨妒行不義的人。

37:2 因為親像草快快割,閣親像青翠的菜老去。

37:3 著倚靠耶和華來行好,踮佇此個土地,用誠實做米糧;

37:4 著掠耶和華做歡喜,伊欲將你的心所求的互你。

37:5 著將你的代誌交代耶和華,閣倚靠伊,伊欲互伊成。

37:6 伊欲互你的義發出親像光,你的判斷親像中晝的光。

37:7 著靜靜佇耶和華的面前,寬心聽候伊;呣通因為彼號事事亨通的及彼號歹計謀得著成者來不平。

37:8 著息受氣,離開大受氣;呣通不平,驚了會做歹。

37:9 因為行歹的人欲受到剿滅;獨獨聽候耶和華的人欲承接土地。

37:10 因為閣霎仔久,歹人欲無去;你若詳細查伊的所在伊亦無去。

37:11 獨獨謙卑的人欲承接土地,因為平安豐盛大沈歡喜。

37:12 歹人設計謀欲害義人,閣向伊咬嘴齒根。

37:13 主欲笑伊,因為看見伊的日子欲到。

37:14 歹人拔刀開弓,欲打倒困苦喪鄉的人,欲死行做正直的人。

37:15 的刀欲刺入家己的心;的弓欲受遏折。

37:16 義人所有的少少,贏過多多歹人的富有。

37:17 因為歹人的手欲受遏折;獨獨耶和華扶持義的人。

37:18 耶和華知完全的人的時日;的產業欲永遠佇。

37:19 佇患難的時不致見誚,佇飢荒的日欲得著飽足。

37:20 總是歹人欲滅無。耶和華的對敵欲親像草埔的茂盛;欲消無,親像火熏的消無。

37:21 歹人給人借也無還;若是義人行憐憫,捨施人。

37:22 耶和華賜福的人欲承接土地;互伊咒詛的人欲受滅無。

37:23 義人的腳步是耶和華所安置;閣伊歡喜伊的路。

37:24 伊雖莽跋倒亦無到歸身摔落去,因為耶和華用伊的手扶伊。

37:25 我前少年,今年老,總是未曾看見義人受放拺,亦伊的後裔做乞食。

37:26 伊通日憐憫人,借人;伊的後裔得著福氣!

37:27 你著離開歹,行好,才通永遠徛起。

37:28 因為,耶和華歡喜公平,無放拺伊聖的百姓;永遠受保護,獨獨歹人的後裔欲受剿滅。

37:29 義人欲承接土地,永遠踮佇遐。

37:30 義人的嘴講智慧;伊的舌談論公平。

37:31 伊的上帝的律法佇伊的心內;伊的腳攏踏脫。

37:32 歹人偷看義人,數想伊。

37:33 耶和華無放拺伊佇歹人的手;當審判的時,亦無定伊的罪。

37:34 你著聽候耶和華,遵守伊的道路,伊就高升你,互你承接土地;歹人受剿滅的時,你欲看見。

37:35 我曾看見歹人有大勢力,閣發達親像艷的樹佇伊的本土地。

37:36 有人對遐經過,看啊,伊無去啦;我亦尋伊,尋著。

37:37 你著詳細看彼個完全的人,看彼個正直的人,因為和平的人有好的結局。

37:38 論到犯法的人,欲做一下滅無;歹人的結局欲受剿滅。

37:39 總是義人得著救是對耶和華;當患難的時伊做的營寨。

37:40 耶和華幫助,拯救;伊拯救脫離歹人,來牽救,因為倚靠伊。