Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 18

18:1 〔耶和華的奴僕大衛的詩,交互樂官。當耶和華救伊脫離一切的對敵及掃羅的手的日,伊對耶和華唸此個詩的話。講:〕耶和華,我的氣力啊!我疼你!

18:2 耶和華是我的山巖,我的山寨,我的救主,我的上帝,我的石磐,我欲倚靠伊。伊是我的盾牌,是救我的角,是我的高台。

18:3 我欲求叫應該謳咾的耶和華;我就得著救脫離我的對敵。

18:4 死無的索纏我,匪類的大水互我驚,

18:5 陰間的索圍困我,死無的羅網臨到我。

18:6 我佇苦難中祈求耶和華,對我的上帝求叫。伊對伊的殿內聽我的聲;我佇伊的面前所求的入佇伊的耳孔。

18:7 因為伊受氣,地就搖閣泏;山的地基亦振動搖泏。

18:8 對伊的鼻孔淐出煙;對伊的嘴內發出火,土炭對按呢。

18:9 伊互天垂落低,本身臨到,伊的腳下黑暗暗。

18:10 伊騎兵飛;伊用風的翅緊緊飛。

18:11 伊用黑暗做匿身的所在,做帳房來圍伊就是水的黑暗、空中的密雲。

18:12 因為伊頭前的光,就伊的密雲行過去有雹及的土炭。

18:13 耶和華佇天裡起雷;至高者出伊的聲有雹及的土炭。

18:14 伊射出伊的箭,互對敵四散;發出多多閃爁,互擾亂。

18:15 耶和華啊,你的責備一下發,你的鼻孔的氣一下出,水底就出現,大地的根基亦露現。

18:16 伊對頂面伸手我,牽我出大水的中間。

18:17 伊救我脫離我猛的對敵以及許個怨恨我的人,因為比我卡強。

18:18 我抵著災難的日,來攻擊我;總是耶和華是我所倚靠者。

18:19 伊亦導我到開闊的所在;伊救我,因為伊歡喜我。

18:20 耶和華照我的義報答我,照我手的清氣報賞我。

18:21 因為我遵守耶和華的道路,未曾做歹離開我的上帝。

18:22 伊的法律攏佇我的面前;伊的禮儀我未曾棄拺。

18:23 我佇伊的面前做完全;我亦保守家己離開我的罪惡。

18:24 所以,耶和華報賞我是照我的義,亦是照我佇伊的目睭前我手的清氣。

18:25 慈愛的人,你用慈愛款待伊;完全的人,你用完全款待伊。

18:26 清氣的人,你用清氣款待伊;乖僻的人,你用彎曲款待伊。

18:27 因為困苦的百姓,你欲救伊;自高的目睭,你欲互伊回落去。

18:28 因為你欲點我的燈;耶和華──我的上帝欲照光我的暗。

18:29 因為我倚靠你衝入軍隊,倚靠我的上帝跳過牆。

18:30 論到上帝,伊的路是完全;耶和華的話是過鍛煉的。見若倚靠伊者,伊就做的盾牌。

18:31 因為耶和華以外,是誰是上帝?阮的上帝以外,是誰是石磐?

18:32 就是彼個用氣力縖我的腰、互我的路完全的上帝。

18:33 伊互我的腳親像鹿母的腳,閣安置我佇我高的所在。

18:34 伊教示我的手交戰,致到我的手骨會開銅的弓。

18:35 你用你救恩的盾牌互我;你用正手扶持我;你的溫和互我做大。

18:36 你互我所踏的地開闊;我的腳未曾踏趨。

18:37 我欲追我的對敵,亦欲著;猶未滅無的代先,我無欲倒轉。

18:38 我欲拍殄殄,致到起來;欲倒佇我的腳下。

18:39 因為你曾用氣力縖我的腰,互我交戰;你互許個起來攻擊我者攏降服佇我的下面。

18:40 你亦互我的對敵越轉身逃走,互我會剿滅許個怨恨我的人。

18:41 求叫,亦無人救;就求叫耶和華,伊亦無應。

18:42 我搥到碎碎,親像風吹的土粉,傾出,親像街路的土糜。

18:43 你救我脫離百姓的相爭,你設立我做列邦的頭;我本然呣識的百姓欲服事我。

18:44 一下聽見我的名就欲順趁我;異邦的人欲投降我。

18:45 異邦人欲衰退,驚惶愕愕惙出的營寨。

18:46 耶和華是活者。願我的石磐得著謳咾;願救我的上帝得著升高。

18:47 此個上帝,就是彼個給我伸冤、互眾百姓降服佇我的下面的,

18:48 伊救我脫離我的對敵,你將我舉起,卡高許個起來攻擊我的;你救我脫離強暴的人。

18:49 耶和華啊,因為按呢我欲佇列邦中感謝你,唱歌謳咾你的名。

18:50 耶和華賞賜極大的救恩,互伊所設立的王,施出慈愛互伊受抹油者,就是互大衛及伊的後裔,直到永遠。