Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 66

66:1 〔一篇詩歌,交互樂官。〕全地攏著對上帝來出歡喜的聲!

66:2 唱歌謳咾伊的名的榮光!用謳咾的話來顯明伊的榮光!

66:3 著對上帝講:你的所做到許通驚!因為你的大權能,你的對敵欲降服你。

66:4 全地欲敬拜你,吟詩謳咾你,欲吟詩謳咾你的名。(細拉)

66:5 恁著來,來看上帝所行的事,伊對世間人所做的不止通驚。

66:6 伊將海變做乾地,步行過河;佇遐阮因為伊來歡喜。

66:7 伊用伊的權治理,直到永遠。伊的目睭鑑察列邦;悖逆的人呣通自高。(細拉)

66:8 萬百姓啊,恁著謳咾阮的上帝,互人聽見謳咾伊的聲。

66:9 伊互阮的生命活,亦無互阮的腳搖動。

66:10 上帝啊,你曾試驗阮,鍛煉阮,親像鍛煉銀一樣。

66:11 你互阮入羅網,用重擔下佇阮的身上。

66:12 你互人坐車過阮的頭殼;阮經過水火,總是你互阮到富有的所在。

66:13 我欲用燒祭進入你的厝,我欲對你謝我的願,

66:14 就是佇我患難的時我的嘴唇所講的,我的嘴所下的願。

66:15 我欲用肥的精牲的燒祭,及公羊的芳味獻互你,閣用公的牛,公的山羊來獻。(細拉)

66:16 凡若敬畏上帝的人,恁攏著來聽!我欲講起伊為我所行的事。

66:17 我曾用我的嘴求叫伊;用我的舌謳咾伊做高。

66:18 我若心內注重罪惡,主的確無欲聽。

66:19 總是上帝實在有聽見;已經俯落聽我祈禱的聲。

66:20 上帝是應該謳咾者!伊未曾推辭我的祈禱,亦未曾互伊的慈愛離開我。