Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 85

85:1 〔可拉的後裔的詩,交互樂官。〕耶和華啊,你已經施恩佇你的地,雅各受掠的人你救伊倒來。

85:2 你赦免你的百姓的罪惡,你遮蓋一切的罪過。(細拉)

85:3 你收回你一切的受氣,息你猛烈的受氣。

85:4 救阮的上帝啊,求你互阮倒轉,息你向阮的受氣。

85:5 你欲受氣阮到永遠嗎?你欲將你的受氣留到萬代嗎?

85:6 你豈呣閣將阮救活,互你的百姓因為你來歡喜嗎?

85:7 耶和華啊,求你互阮看見你的慈愛,閣將你的救恩賞賜阮。

85:8 我願聽全能的耶和華所欲講的;因為伊欲對伊的百姓,及伊聖的百姓講平安;總是呣通閣去濫糝行。

85:9 伊的救恩實在近佇驚畏伊的人,互榮光踮佇咱的境內。

85:10 慈愛及真實相抵著;公義及平安相唚嘴。

85:11 真實對地裡發生;公義對天看落來。

85:12 耶和華欲賞賜好物;咱的土地欲出伊的土產。

85:13 公義欲行佇伊的頭前,互伊的腳跡成做路。