Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 89

89:1 〔以斯拉人以探教示的詩。〕我欲唱歌謳咾耶和華的慈愛,到佇永遠;欲用我的嘴傳你的信實到代代。

89:2 因為我曾講:慈愛欲受建立到永遠;你欲將你的信實堅固佇天裡。

89:3 我及我所揀的人立約,對我的奴僕大衛咒誓:

89:4 我欲互你的後裔,堅固到永遠;閣互你的寶座,建立到代代。(細拉)

89:5 耶和華啊,諸個天欲謳咾你的奇事;佇聖者的會中,欲謳咾你的信實。

89:6 佇空中是誰會比得耶和華?大權能者的眾子中,是誰會親像耶和華?

89:7 伊佇聖者的議會中,是大大有威嚴的上帝,比一切佇伊四圍的閣卡通驚畏。

89:8 萬軍的上帝──耶和華啊,叨落一個大權能者親像你耶和華?你的信實佇你的四圍。

89:9 海水漲高你管轄伊;海湧夯起來,你互伊平。

89:10 你拍碎拉哈伯,親像已經死的人;你用有氣力的手拍散你的對敵。

89:11 天屬你,地亦屬你;世界及其中所充滿的攏是你所建立。

89:12 南北是你所創造;他泊及黑門因為你的名來歡喜。

89:13 你有大權能的手;你的手有力,你的正手抬高高。

89:14 公平及義理是你的寶座的地基;慈愛及誠實行佇你的面前。

89:15 會識歡喜的聲者,彼個百姓有福氣!耶和華啊,佇你的面所發出的光行。

89:16 日日因為你的名來歡喜,因為你的公義得著升高。

89:17 因為你是氣力的榮光;閣因為你歡喜阮,阮的角欲得著抬高。

89:18 阮的盾牌屬佇耶和華;阮的王屬佇以色列的聖者。

89:19 當時,你佇異象中吩咐你聖的百姓,講:我用幫助的力下佇彼個有權能者的身上;對百姓中揀者我高升伊。

89:20 我尋著我的奴僕大衛,用我的聖油抹伊。

89:21 我的手欲常常及伊佇;我的手骨亦欲堅固伊。

89:22 對敵會勒索伊;兇惡的人會苦楚伊。

89:23 我欲佇伊的面前拍碎伊的對敵,攻擊彼個怨恨伊的人。

89:24 總是我的信實及我的慈愛欲及伊佇;因為我的名,伊的角欲得著抬高。

89:25 我欲互伊的手伸到海,正手伸到諸個河。

89:26 伊欲稱呼我講:你是我的父,是我的上帝,是救我的石磐。

89:27 我亦欲設立伊做大子,做世上第一高的君王。

89:28 我欲為著伊保存我的慈愛,到永遠;我及伊所立的約的確無變換。

89:29 我亦欲保存伊的後裔到代代,互伊的寶座親像天的久。

89:30 設使伊的子孫放拺我的律法,無行我的法度;

89:31 悖謬我的律例,無守我的誡命,

89:32 我就欲用柺仔責罰的過失,用鞭責罰的罪惡。

89:33 總是我的確無將我的慈愛一盡對伊收回,亦的確無互我的信實廢無。

89:34 我的確無失我的約,亦無改換我的嘴所講的。

89:35 我一擺指家己的聖潔來咒誓:我決斷無對大衛講白賊!

89:36 伊的後裔欲傳到永遠;伊的寶座佇我的面前親像日的久長,

89:37 亦親像月的永遠建立,閣親像天頂確實的干證。(細拉)

89:38 總是你有受氣你的受抹油者,厭賤棄拺伊。

89:39 你已經厭惡及你的奴僕所立的約,將伊的冕旒蹧躂佇地裡。

89:40 你已經拆伊一切的籬笆,互伊的衛所變做拋荒的所在。

89:41 過路人攏搶提伊;伊成做隔壁國所凌辱者。

89:42 你互伊的對敵的正手抬高;互伊的仇讎攏歡喜。

89:43 你互伊的刀劍倒鋩,互伊佇交戰的時徛住,

89:44 你互伊的榮顯無去,將伊的寶座捙倒佇地裡。

89:45 你減少伊青年的日子,閣互伊滿滿見誚。(細拉)

89:46 耶和華啊,你欲偌久?家己囥密到永遠嗎?你的受氣親像火欲偌久啊?

89:47 求你記得我的時間怎樣許短少;你創造一切的世間人,互到許空虛啊!

89:48 甚麼人會長長活無見著死、會救伊的靈魂脫離陰間的權柄啊!(細拉)

89:49 主啊,你前憑你的信實對大衛咒誓者許個慈愛今佇叨落?

89:50 主啊,求你記念你的奴僕所受的凌辱,記念我怎樣將一切強盛的百姓的凌辱存佇我的心內。

89:51 耶和華啊,你的對敵用此個凌辱,就是凌辱你受抹油者的 跡。

89:52 著謳咾耶和華,到永遠。阿們!閣阿們!