Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 25

25:1 〔大衛的詩〕耶和華啊,我的心神仰望你。

25:2 我的上帝啊,我平素倚靠你;呣通互我見誚,呣通互我的對敵因為贏我來誇口。

25:3 見若聽候你者的確無見誚;許個無緣故行奸詐者欲見誚。

25:4 耶和華啊,求你將你的道路指示我,將你的路途教示我!

25:5 求你導我佇你的真理,閣教示我,因為你是救我的上帝。我通日聽候你。

25:6 耶和華啊,求你記念你的憐憫及你的慈愛,因為這是古早以來常常有的。

25:7 求你呣通記念我少年的罪過及我的過失;耶和華啊,求你照你的慈愛,因為你的恩惠記念我,

25:8 耶和華是好閣正直,所以伊欲指示罪人行正路。

25:9 伊欲用公平引導謙遜的人,伊欲用伊的道路教示謙遜的人。

25:10 見若守伊的約及伊的干證的人,耶和華款待攏是用慈愛誠實。

25:11 耶和華啊,我的罪真重,求你因為你的名赦免我。

25:12 甚麼人敬畏耶和華,耶和華欲指示伊所著揀的路。

25:13 伊的心神欲得著安息;伊的後裔欲承接土地。

25:14 耶和華及敬畏伊的人親密;閣欲將伊的約指示。

25:15 我的目睭常常向耶和華,因為伊欲互我的腳脫離羅網。

25:16 求你越轉向我,可憐我,因為我是孤單閣困苦。

25:17 我的心內的憂苦真多,求你救我脫離佇我攏總的患難。

25:18 求你看我的艱難,及我的勞苦,赦免我一切的罪。

25:19 求你看我的對敵,因為真多,怨恨我真惡毒。

25:20 求你保護我的生命,拯救我,互我無見誚,因為我倚靠你。

25:21 願純全、正直保護我,因為我聽候你。

25:22 上帝啊,求你救贖以色列脫離伊一切的艱苦。