Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 138

138:1 〔大衛的詩。〕我欲專心感謝你,佇諸個上帝的面前欲唱歌謳咾你。

138:2 我欲向你的聖殿跪拜,因為你的慈愛及誠實謳咾你的名;因為你互你的話做大,贏過你所有的名。

138:3 我求叫的日,你就應我,鼓舞我,互我的心有氣力。

138:4 耶和華啊,世上的君王攏欲感謝你,因為有聽見你的嘴所講的話。

138:5 欲唱歌謳咾耶和華的行做,因為耶和華的榮光真大。

138:6 耶和華雖然真高,猶久看顧卑微的人;總是伊對遠遠看出驕傲的人。

138:7 我雖然行佇患難中,你欲互我活;我的對敵受氣,你欲伸手來抵當伊;你的正手亦欲救我。

138:8 關係我的事耶和華欲成伊;耶和華啊,你的慈愛永遠佇!求你莫得放拺你的手所造的。