Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 77

77:1 〔亞薩的詩,照耶杜頓的做法,交互樂官。〕我欲對上帝出聲求叫;我對上帝出聲,伊欲俯耳孔聽我。

77:2 佇我患難的日我尋主;我佇暝時抬起手無停;我的心呣肯受安慰。

77:3 我數念上帝,就迫腹;我靜靜想,心神昏去。(細拉)

77:4 你互我的目睭無一時瞌;我煩惱到攏講話。

77:5 我追念古早的日,就是極早的年。

77:6 我想起我暝間的詩歌,我摸心家己問;我的心神亦詳細省察。

77:7 主豈欲永遠放拺嗎?無閣施恩嗎?

77:8 伊的慈愛豈永遠窮盡嗎?伊的應允豈代代廢無嗎?

77:9 上帝豈記得施恩嗎?豈因為受氣塞密伊的慈悲嗎?(細拉)

77:10 我講:這就是我的軟弱,至高者伸出正手的年我欲數念。

77:11 我欲講起耶和華的所行;數念伊早時的神蹟。

77:12 我欲忖 你的所行,靜靜想你的所做。

77:13 上帝啊,你的路是聖者;有甚麼神明大親像上帝?

77:14 你是行奇事的上帝;你曾佇萬百姓的中間顯明你的權能。

77:15 你曾用你的手贖回你的百姓,就是雅各及約瑟的子孫。(細拉)

77:16 上帝啊,諸個水見著你,諸個水見著你攏驚惶;深淵亦愕愕惙。

77:17 密雲傾出水;穹蒼出聲;你的箭四界射。

77:18 佇捲螺風內有你雷的聲;閃爁的光閃到通世間;地愕愕惙閣振動。

77:19 你的道路佇海中;你的路徑佇大水中;你的腳跡無人會知。

77:20 早你用摩西、亞倫的手導你的百姓,親像羊群。