Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 91

91:1 踮佇至高者隱密的所在者,彼個人欲徛起佇全能者的蔭影。

91:2 論到耶和華我欲講:伊是我逃閃的所在,是我的山寨,是我的上帝,我所倚靠者。

91:3 因為伊欲救你脫離當鳥仔的羅網及毒害的瘟疫。

91:4 伊欲用伊的翅股伏你;你欲匿佇伊的翅下;伊的誠實是大細的盾牌。

91:5 你呣免驚暝間的驚惶,抑是日時飛的箭。

91:6 亦免驚黑暗中流行的瘟疫,抑是日中晝滅無人的毒症。

91:7 有千人慄落去佇你的身邊,有萬人慄落去佇你的正旁,這亦倚近你。

91:8 不過你會親目看見,亦看見歹人受報應。

91:9 因為耶和華你是我逃閃的所在;你曾用至高者做你徛起的所在,

91:10 就災害到佇你,瘟疫亦倚近你的布棚。

91:11 因為伊欲為著你吩咐伊的使者,佇你一切的路保護你。

91:12 欲用手扶你,免得你的腳觸著石。

91:13 你欲踏獅及毒蛇,塌獅仔肫及大尾蛇。

91:14 因為伊真疼我,我就欲救伊;因為伊識我的名,我就欲安置伊佇高的所在。

91:15 伊求叫我,我就欲應伊;伊佇危急的時,我欲及伊佇;我欲救伊,互伊尊貴。

91:16 我欲用長歲壽互伊滿足,互伊看見我的救恩。