Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 107

107:1 恁著感謝耶和華,因為伊是好;因為伊的慈愛永永佇!

107:2 耶和華所救贖者著講這話,就是伊對對敵手中所救贖者,

107:3 對逐國,對東對西,對南對北,所聚集的攏著按呢講。

107:4 佇曠野拋荒的路漂流,尋無城通徛起,

107:5 也枵也嘴乾,的心神昏去。

107:6 就佇苦難中哀求耶和華;伊對的患難中拯救,

107:7 閣導行直的路,互去到通徛起的城。

107:8 為著耶和華的慈愛及伊對世間人所行的奇事願人攏謳咾伊;

107:9 因為伊互迫切欣慕的心得著知足,互枵餓的心得著好物夠飽。

107:10 許個坐佇黑暗死蔭中的人,受困苦及鐵鍊把縛的人,

107:11 是因為悖逆上帝的話,看輕至高者的旨意。

107:12 所以,伊用勞苦教乖的心;跋倒,無人扶助。

107:13 就佇苦難中哀求耶和華;伊對的患難中牽救。

107:14 伊對黑暗死蔭中導出來,掇斷縛的索。

107:15 為著耶和華的慈愛及伊對世間人所行的奇事願人攏謳咾伊;

107:16 因為伊拍破銅的門,斬斷鐵的門楗。

107:17 戇人因為的過失,閣因為的罪惡受苦楚。

107:18 的心厭惡逐樣的食物,就倚近死的門。

107:19 就佇苦難中哀求耶和華;伊對的患難中牽救。

107:20 伊出命令醫好,救脫離死無。

107:21 為著耶和華的慈愛及伊對世間人所行的奇事願人攏謳咾伊。

107:22 亦願獻感謝的祭,出歡喜的聲講起伊的所做!

107:23 坐船過海,佇大水中經營事業者,

107:24 看見耶和華的所做,及伊佇深淵所行的奇事。

107:25 因為伊一下命令,狂風就起,海中的湧就夯起來。

107:26 上到穹蒼,落到海底;因為危險神魂就消散。

107:27 顛顛倒倒,東倒西歪,親像酒醉的人;的智慧無法可施。

107:28 就佇苦難中哀求耶和華,伊對的患難中導出來。

107:29 伊互狂風定,海湧就平靜。

107:30 風定湧靜,就歡喜;伊就導到所愛去的海口。

107:31 為著耶和華的慈愛,及伊對世間人所行的奇事願人攏謳咾伊。

107:32 願佇百姓的會中尊伊做高,佇長老的坐位謳咾伊!

107:33 伊互江河變做曠野,互水泉變做乾燥的地,

107:34 伊互肥地變鹹的地;攏是因為徛起佇遐的人的罪惡。

107:35 伊互曠野變做潭窟,互乾地變做水泉。

107:36 伊互枵餓的人踮佇遐,互會起造通徛起的城,

107:37 閣種作田園,栽葡萄,得著所出的土產。

107:38 伊閣賞賜福氣互,互生湠多多,亦互的精牲無減少。

107:39 閣因為暴虐、患難、憂苦,就減少閣卑低。

107:40 伊互貴族受看輕,互漂流佇拋荒無路的所在。

107:41 總是伊舉起喪鄉人,互脫離苦難,互伊的家族興旺親像羊群。

107:42 正直的人欲看見來歡喜;一切歹人的嘴欲塞密。

107:43 見若有智慧的人,欲關心諸個代誌,亦欲數念耶和華的慈愛。