Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 12

12:1 〔大衛的詩,交互樂官。調用第八。〕耶和華啊,求你拯救,因為虔誠的人絕啦;世間人的中間忠信的人無啦。

12:2 人人及厝邊講白賊;用諂媚的嘴唇,及二樣的心來講話。

12:3 耶和華欲割斷,諂媚的嘴唇以及講大話的舌。

12:4 曾講:阮欲用舌來卡贏;阮的嘴唇是阮的,是誰會做阮的主啊?

12:5 耶和華講:因為困苦的人的冤枉及喪鄉人的吐氣,我今欲起來,安置伊佇伊所切切欣慕穩當的所在。

12:6 耶和華的話是純全清氣的話,親像銀佇土的爐鍛煉,鍛過七擺。

12:7 耶和華啊,你欲保護;欲庇佑永遠脫離此世代的人。

12:8 不中用人高升佇世間人的中間,就歹人逐所在行遊。