Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 141

141:1 〔大衛的詩。〕耶和華啊,我曾求叫你,求你緊緊臨到我!我求叫你的時,願你俯耳孔聽我的聲!

141:2 願我的祈禱親像香排佇你的面前!願我的抬起手,親像下昏時的祭祀!

141:3 耶和華啊,求你顧守我的嘴,把守我嘴唇的門!

141:4 求你無互我的心偏向邪惡,致到我及作孽的人同行歹代;亦無互我食的好物。

141:5 義人拍我,我算做仁慈;伊責備我,我算做頭殼頂抹油;我的頭殼無欲越閃。當行歹的時,我猶原欲祈禱。

141:6 的審判官受落山崁;欲聽我的話,因為這話是甜。

141:7 阮的骨頭四散佇墓邊,親像人作田、犁開彼個土。

141:8 主──耶和華啊,我的目睭向你;我倚靠你,求你呣通放拺我的神魂無依倚!

141:9 求你保護我脫離為著我張的活罩,及行歹的人的圈套!

141:10 願歹人陷落佇的羅網,總是我得著脫離。