Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150]

Psalms
Chapter 34

34:1 〔大衛的詩,就是伊佇亞比米勒的面前假瘋癲,受趕出去的時所做的。〕我欲時時謳咾耶和華;謳咾伊的話欲常常佇我的嘴。

34:2 我的心神欲因為耶和華來誇口;謙卑的人聽見亦欲歡喜。

34:3 恁及我著謳咾耶和華做大,相及尊伊的名做高。

34:4 我曾求耶和華,伊就應我,救我脫離我一切通驚的事。

34:5 抬頭看伊,就得著光明;的面永見誚。

34:6 此個困苦的人求叫,耶和華聽見,救伊脫離伊一切的患難。

34:7 耶和華的使者佇敬畏伊的人的四圍紮營,來拯救。

34:8 恁著試看,就知耶和華是好;倚靠伊的人有福氣!

34:9 耶和華聖的百姓啊,恁著敬畏伊,因為敬畏伊的人無欠缺一項。

34:10 獅仔肫有欠缺有枵,獨獨尋耶和華的人無欠甚麼項的好。

34:11 細子啊,恁著來聽我!我欲將敬畏耶和華的道理教示恁。

34:12 甚麼人愛活命,欣慕歲壽,欲得著福氣,

34:13 就著禁你的舌無講歹話,你的嘴唇無講奸詐的話。

34:14 著離開歹行好,尋和平,來追伊。

34:15 耶和華的目睭看義人;伊的耳孔聽的祈禱。

34:16 耶和華的面向行歹的人,欲對世間除滅的名字。

34:17 義人求叫,耶和華聽見,就救脫離一切的患難。

34:18 耶和華倚近傷心的人,拯救靈性痛悔的人。

34:19 義人有多多苦難,總是耶和華救伊攏脫離,

34:20 保全伊攏總的骨,一支亦無拍折。

34:21 罪惡欲害死歹人;怨恨義人者,欲受定罪。

34:22 耶和華救贖伊的奴僕的神魂;凡若倚靠伊者,無一個受定罪。