Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4]

Jonah
Chapter 2

2:1 約拿佇魚的腹肚內祈禱伊的上帝──耶和華,講:

2:2 我抵著患難求叫耶和華,伊就聽我;我對陰府的腹內喉叫,你就聽我的聲。

2:3 因為你曾我落深淵,就是佇海底;大水圍我,狂波大湧攏蓋密我。

2:4 我就講:我受趕逐離開你的目前,總是我猶向你的聖殿。

2:5 諸個水圍我,險險無生命;深淵圍困我;海草包我的頭殼。

2:6 我落到山底,地的門楗永永給我關。耶和華──我的上帝啊,總是你有救我的生命脫離死無。

2:7 我的心神昏去的時,我就數念耶和華。我的祈禱到你的面前,入你的聖殿。

2:8 見若對重虛假的人,棄拺慈愛的主;

2:9 總是我欲用感恩的聲獻祭互你。謝我所下的願,拯救出佇耶和華。

2:10 耶和華命令彼尾魚,伊就吐出約拿佇乾地。