Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4]

Jonah
Chapter 3

3:1 耶和華的話第二擺臨到約拿講:

3:2 「你起來!去尼尼微彼個大城,我所命令你傳的,你傳互伊。」

3:3 約拿就照耶和華的話起來,去尼尼微。尼尼微是極大的城,著行三日才會。

3:4 約拿入城起身行一日的路,傳講:「閣四十日,尼尼微欲倒壞!」

3:5 尼尼微人信上帝,就宣佈禁食,對大到細攏穿麻衫。

3:6 此個消息傳到互尼尼微王聽見,伊就對伊的座位起來,褪伊的禮服,穿麻,坐佇火灰。

3:7 閣出告示,照王及貴族的命令傳互尼尼微通城,講:「人及精牲,牛群、羊群攏呣通食,呣通飲水,連試看也呣通。

3:8 人及精牲攏著穿麻;大聲求叫上帝。逐人也著離開伊的歹路,及伊的手所做的強暴。

3:9 豈採上帝回心轉意,挽回伊的大受氣,互咱無滅無也敢。」

3:10 對按呢上帝看的行做,有離開的歹路,上帝就退悔伊所講欲降互的災禍,亦無降落。