Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]

Nehemiah
Chapter 12

12:1 及撒拉鐵的子所羅巴伯及耶書亞同上來的祭司及利未人記佇下底:西萊雅、耶利米、以斯拉、

12:2 亞瑪利雅、瑪鹿、哈突、

12:3 示迦尼、利宏、米利末、

12:4 易多、近頓、亞比雅、

12:5 米雅民、瑪底雅、璧迦、

12:6 示瑪雅、約雅立、耶大雅、

12:7 撒路、亞木、希勒家、耶大雅。諸個人佇耶書亞的時做祭司及兄弟的頭。

12:8 利未人耶書亞、賓內、甲篾、示利比、猶大、瑪他尼。此個瑪他尼及伊的兄弟管理謳咾感謝的事。

12:9 的兄弟八布迦及烏尼照的班列及相對。

12:10 耶書亞生約雅金;約雅金生以利亞實;以利亞實生耶何耶大;

12:11 耶何耶大生約拿單;約拿單生押杜亞。

12:12 佇約雅金的時,祭司做族長的西萊雅族有米拉雅;耶利米族有哈拿尼雅;

12:13 以斯拉族有米書蘭;亞瑪利雅族有約哈難;

12:14 米利古族有約拿單;示巴尼族有約瑟;

12:15 哈琳族有押拿;米拉約族有希勒愷;

12:16 易多族有撒迦利亞;近頓族有米書蘭;

12:17 亞比雅族有細基利;米拿民族;摩亞底族有毗勒太;

12:18 璧迦族有沙某亞;示瑪雅族有約拿單;

12:19 約雅立族有瑪特乃;耶大雅族有烏西;

12:20 撒來族有加萊;亞木族有希伯;

12:21 希勒家族有哈沙比雅;耶大雅族有拿坦業。

12:22 論到利未人,當以利亞實、耶何耶大、約哈難、押杜亞的時,的族長攏有記名,祭司也是按呢,直到波斯王大利烏的時。

12:23 利未人做族長者記佇歷代的冊,到以利亞實的子約哈蘭的時。

12:24 利未人族長哈沙比雅、示利比、甲篾的子耶書亞,及的兄弟相對,一班一班相向謳咾感謝,照上帝的奴僕大衛所命令的。

12:25 瑪他尼、八布迦、俄巴底亞、米書蘭、達們、亞谷是顧門者,就是顧守城門的庫房。

12:26 諸個攏是佇約撒達的孫、耶書亞的子約雅金的時及總督尼希米,及祭司經學士以斯拉的時。

12:27 當耶路撒冷城牆奉獻的時,去利未人所踮的所在尋欲帶到耶路撒冷,欲用歡喜、感謝、唱歌、敲鈸、彈瑟、彈琴,行奉獻的禮。

12:28 唱歌者對耶路撒冷四圍的平洋及對尼陀法的鄉社來聚集,

12:29 閣對伯吉甲,也對迦巴及押瑪弗的田來,因為唱歌者佇耶路撒冷四圍為家己建立鄉社。

12:30 祭司、利未人清氣家己,也清氣百姓,以及城門城牆。

12:31 我導猶大許個首領上城牆頂,分謳咾感謝者做二大隊:一隊佇城頂對正旁向糞埽門去,

12:32 隨佇的後面的有何沙雅及猶大首領的一半,

12:33 閣有亞撒利雅、以斯拉、米書蘭、

12:34 猶大、便雅憫、示瑪雅、耶利米。

12:35 閣有祭司的子幾若人抬號頭的,約拿單的子撒迦利亞。約拿單是示瑪雅的子;示瑪雅是瑪他尼的子;瑪他尼是米該亞的子;米該亞是撒刻的子;撒刻是亞薩的子;

12:36 及伊的兄弟示瑪雅、亞撒利、米拉萊、基拉萊、瑪艾、拿坦業、猶大、哈拿尼,攏提上帝的奴僕大衛的樂器,經學士以斯拉做的頭前。

12:37 佇水泉門的對面,對大衛城的崎仔層上去,就是上城牆的所在,是大衛王宮的頂面,向東去到水門。

12:38 第二隊謳咾感謝的人欲行去及彼一隊相抵著。我及百姓的一半跟隨,佇城牆頂經過火爐的樓,到寬闊的城牆;

12:39 閣過以法蓮的門、舊的門、魚的門、哈楠業的樓、哈米亞的樓,到羊門,就停腳徛佇護衛的門。

12:40 對按呢,此二隊謳咾感謝的人,徛佇上帝的殿,連我及官長的一半也佇遐徛。

12:41 猶有祭司以利亞金、瑪西雅、米拿民、米該雅、以利約乃、撒迦利亞、哈楠尼亞攏抬號頭;

12:42 閣有瑪西雅、示瑪雅、以利亞撒、烏西、約哈難、瑪基雅、以攔、及以謝。唱歌的及的頭人伊斯拉希雅攏大聲唱。

12:43 彼日,眾人獻大祭祀閣歡喜;因為上帝互大歡喜快樂,婦仁人及囝仔也攏歡喜,致到耶路撒冷歡喜的聲聽到遠遠。

12:44 當彼日,派人管理庫房,為著貨財、舉祭的物、起頭熟的及所取的十份一,對逐個城的田畝,照律法所定著收來供給祭司及利未人的份額,攏囥佇彼內面。猶大人因為祭司及利未人擔當職,就歡喜。

12:45 守的上帝所交代的,也守所交代清氣的例。唱歌者、顧門者,也按呢做照大衛及伊的子所羅門的命令。

12:46 因為早佇大衛及亞薩的日,有樂工管理唱歌者,以及謳咾感謝上帝的詩歌。

12:47 當所羅巴伯的日及尼希米的日,以色列眾人將逐日應該的份額,供給唱歌者、顧門者,也分別物做聖來供給利未人;利未人也分別物做聖來供給亞倫的子孫。