Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21]

Judges
Chapter 19

19:1 當以色列無王的時,有寄腳佇以法蓮山地彼旁的一個利未人,娶一個猶大伯利恆的查某囝仔做細姨。

19:2 細姨行淫背伊的丈夫,離開伊倒去猶大伯利恆,到老父的家,住遐四月日。

19:3 伊的丈夫起來,帶一個奴僕、二隻驢去伊,欲用好話安慰伊導伊倒來。伊就導伊入老父的厝。婦仁人的老父看見,就歡迎伊。

19:4 伊的丈人,就是查某囝仔的老父,留伊,伊就及伊住三日。就相及飲食,踮佇遐。

19:5 到第四日,透早起來伊欲起身去,查某囝仔的老父給子婿講:「請你食淡薄餅做點心,後來才通起身行。」

19:6 二人就坐落去相及飲食。查某囝仔的老父對彼人講:「請你歡喜閣踮一暝,互你的心快樂。」

19:7 彼人起來欲起身,伊的丈人強強留伊,伊就閣歇一暝。

19:8 到第五日,伊透早起來欲起身,查某囝仔的老父給伊講:「請你閣點心,聽候到日斜西。」二人就相及食。

19:9 彼人及伊的細姨及奴僕起來欲起行,伊的丈人,就是查某囝仔的老父,給伊講:「看啊,日欲暗,請你閣歇一暝;日欲落啦,你著歇遮,互你的心快樂。明仔日透早起身倒去恁兜。」

19:10 彼人呣肯閣歇一暝,就起來起身,到耶布斯的對面(耶布斯就是耶路撒冷。)二隻掛鞍的驢,以及伊的細姨及伊去。

19:11 行近耶布斯的時,日已經欲落,奴僕給主人講:「來啊,咱呣值著越入耶布斯人此個城歇暝佇遐。」

19:12 主人講:「咱無欲越入外邦人的城就是無屬以色列人的,卡好咱著過來基比亞」;

19:13 閣給奴僕講:「來,咱著去諸個所在的一個,來歇佇基比亞,抑是拉瑪。」

19:14 就進前去。將近便雅憫的基比亞,日已經落;

19:15 就越入去欲歇佇基比亞,就入去坐佇城內的街路,因為無人接納入厝歇暝。

19:16 日暗,有一個老人對田裡做工倒來。伊本是以法蓮山地的人,寄腳佇基比亞;總是彼所在的人是便雅憫人。

19:17 老人抬目看見人客佇城內的街路,就問伊講:「你對叨落來?欲去叨落?」

19:18 伊應講:「阮對猶大伯利恆來,欲去以法蓮山地彼旁。我本佇遐,過去猶大伯利恆,今我去耶和華的厝,佇遮無人接納我入伊的厝。

19:19 總是我有草有糧通互驢,也有餅有酒通互本身及你的女婢,及隨你的奴僕的少年人,攏無欠一項。」

19:20 老人講:「願你平安!你所欠用的是我代,獨獨你呣通佇街路裡過暝。」

19:21 對按呢導到伊的厝,飼伊的驢,就洗腳飲食。

19:22 的心抵快樂的時,城內許個匪類圍纍伊的厝,直直拍門,對厝主老人講:「你將彼個入你的厝的人帶出來,阮欲及伊交合。」

19:23 彼個厝主出來遐給講:「我的兄弟啊,呣通,莫得做此個歹;此人既然入我的厝,恁就莫得做此個見誚的事。

19:24 我有查某子,猶是在室女,閣有伊的細姨,我導伊出來恁通凌辱伊出在恁的意思款待,獨獨對此人恁呣通行此個見誚事。」

19:25 總是許個人呣聽伊的話。彼人就將伊的細姨牽出去外面交,就及伊交合,通暝凌辱伊,到早起天欲光的時,才放伊去。

19:26 天昲光的時,婦仁人來到伊的主人所歇彼個厝門口,就倒佇遐,直到天光。

19:27 天光早,伊的主人起來開厝的門,出去欲起身,看見彼個婦仁人就是伊的細姨倒佇厝門口,二支手靠佇戶椗裡;

19:28 就給婦仁人講:「起來,咱欲起身!」總是伊無應。伊就給伊扶佇驢的頂面,起身去伊的本所在。

19:29 到伊的厝,就用刀將伊的細姨的身屍及骨割做十二塊,差人提去通以色列的全境。

19:30 見若看見的人攏講:「對以色列人出埃及的日,直到今仔日,未曾按呢行,也無看見。今恁著想,著參詳然後才講。」