Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50]

Genesis
Chapter 6

6:1 人佇地上愈卡多,也生查某子的時,

6:2 上帝的子看見人的查某子娞,就照所愛,娶做某。

6:3 耶和華講:「人既然屬佇肉體,我的神無欲永遠踮佇;若是的日子欲到一百二十年。」

6:4 佇彼時有大漢人佇地面上,後來上帝的子及人的查某子同房,就生子;就是對古早英雄有名聲的人。

6:5 耶和華看見人佇地上,罪惡真大,心內所想的念頭逐日攏是歹,

6:6 耶和華退悔伊造人佇世間,心內憂悶。

6:7 耶和華講:「我欲對地上剿滅我所創造的人,將人及走獸,蟲,飛鳥,攏剿滅,因為我造了有退悔。」

6:8 只有挪亞得著恩典佇耶和華的面前。

6:9 挪亞的世系記佇下底。挪亞是義人,佇彼世代的中間是完全的人。挪亞及上帝相及行。

6:10 挪亞生三個子,就是閃、含、雅弗。

6:11 世界敗壞佇上帝的面前,世界充滿強暴。

6:12 上帝看世界攏敗壞;因為見有肉體者佇世界的行做攏是敗壞。

6:13 上帝對挪亞講:「見有肉體者,我看的末期已經到;因為的強暴充滿佇世界,你看,我欲將及地做一下毀滅。

6:14 你著用松柏柴做大船,船內著隔房間,內外用瀝青油糊伊。

6:15 大船的造法是按呢:長三百肘,闊五十肘,高三十肘。

6:16 船著做窗仔,高一肘。門著下佇船邊。船著做三層分上、中、下。

6:17 你看,我,我欲互大水氾濫佇地上,來毀滅天下;見若有活氣的肉體,見若佇地上者,攏會死。

6:18 總是我欲及你立我的約;你及你的子,你的某,你的媳婦攏著入大船。

6:19 見若有活氣的肉體,逐樣一對,一隻公的一隻母的,你著帶入大船,及你相及保全活命。

6:20 飛鳥各照伊的類,精牲各照伊的類,地上的蟲各照伊的類,逐樣一對,欲到你遐來保全的活命。

6:21 你著提逐樣的食物積聚,通做你及的食物。」

6:22 挪亞就按呢行。照上帝攏總所命令的去行。