Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48]

Ezekiel
Chapter 21

21:1 耶和華的話臨到我講:

21:2 「人子啊,你著面向耶路撒冷向許個聖所傾出話,攻擊以色列地來宣傳。

21:3 對以色列地講,耶和華按呢講:看啊,我欲抵敵你,亦欲拔我的刀出伊的鞘,對你的中間剪除義人歹人。

21:4 我既然欲對你中間剪除義人及歹人,所以我的刀欲出伊的鞘,對南到北攻擊一切有血氣的;

21:5 一切有血氣的就知我──耶和華已經拔刀出伊的鞘,的確無閣收入。

21:6 人子啊,你著吐氣,腰骨折,痛苦吐氣,佇的面前。

21:7 問你講:『你啥事吐氣?』你就著講:『因為有風聲、代誌欲來。人的心攏欲消溶,手攏酸軟,精神衰敗,腳頭窩軟弱親像水。看啊,此個事來,的確會成。這是主耶和華講的。』」

21:8 耶和華的話臨到我講:

21:9 「人子啊,你著宣傳講。耶和華按呢講,你著講:有刀、有刀,是磨利鑢光的;

21:10 磨利是欲人,鑢光是欲親像閃爁。咱豈通歡喜嗎?我的子的枴仔藐視眾樹木。

21:11 此支刀已經交互人鑢光,通互人的手抬伊。伊已經磨利鑢光,通交佇人者的手。

21:12 人子啊,你著喝喉叫,因為此個臨到我的百姓及以色列一切的貴族。及我的百姓攏交佇刀下,所以你著搭大腿。

21:13 有試驗的事;若彼個藐視的枴仔歸佇無,欲按怎樣啊?這是主耶和華講的。

21:14 「人子啊,你著搭手宣傳。此支刀著三擺加倍,就是互人著重傷的刀,亦是互大人著重傷的刀,入佇密房者。

21:15 我備辦互人驚的刀,攻擊一切的城門,互的心消溶,加添跋倒的事。嗐啊,此支刀創到親像閃爁,磨到真利,欲死人。

21:16 你著合倚,向正旁,排陣向倒旁;出在你的面向叨落,就向遐。

21:17 我亦欲搭手,亦欲互我的大受氣息。這是我──耶和華講的。」

21:18 耶和華的話閣臨到我講:

21:19 「人子啊,你著為著本身設二條路,通互巴比倫王的刀劍對遐來。此二條路著對一所在分出,閣著畫一支手畫佇透到城的路頭。

21:20 你著設一條路,互刀來到亞捫人的拉巴;也通到猶大堅固的城耶路撒冷。

21:21 因為巴比倫王徛佇雙叉路遐,佇二條路頭欲占卜。伊的搖箭問偶像,驗牲禮的肝;

21:22 佇伊的正手有占卜去耶路撒冷的箭,設羊頭錘,開嘴喝,大聲喉叫,設羊頭錘,攻擊城門,起土堆造台。

21:23 許個曾對咒誓的人,看伊做假的占卜;總是伊欲互人記得的歹,致到眾人受掠。」

21:24 所以主耶和華按呢講:「因為恁的過失露現,互恁的罪過抵著記得,致到恁的罪惡佇恁的行做攏顯出;閣因為恁受記得,欲互人的手所掠,

21:25 你此個受重傷行歹的以色列王啊,你的罪惡貫滿,你的日子到啦。

21:26 主耶和華按呢講:著除去王帽,冕旒,無閣有此號景況;今欲互低者升高,高者降低。

21:27 我欲捙倒,捙倒,捙倒伊;無閣有此個,聽候應該得著者到,我就互伊。」

21:28 「人子啊,你著宣傳講:主耶和華論到亞捫人及的侮慢,有按呢講,你著講:有刀、有拔出的刀,已經鑢光,欲死人,互伊親像閃爁欲吞滅人。

21:29 人為著你看虛假的異象,行白賊的占卜,將你下佇受重傷歹人的頷頸。的罪惡貫滿,的日子到啦。

21:30 互刀入鞘!我欲佇你受造的位、生長的地,審判你。

21:31 我欲將我的痛恨傾佇你的身上,將我大受氣的火歕佇你;交你佇殘忍人者的手。

21:32 你欲做燃火的柴,你的血欲流佇此個地方,你無閣得著紀念;因為這是我──耶和華講的。」