Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4]

Malachi
Chapter 3

3:1 萬軍的耶和華講:「看啊,我差我的使者,伊欲佇我的頭前備辦路。恁所尋的主欲忽然到伊的殿;盟約的使者,就是恁所欣慕者,看啊,伊來啦。」

3:2 獨獨伊來的日,是誰當會起?伊顯現的時,是誰徛會住?因為伊親像鍛煉者的火,閣親像漂布者的鹼。

3:3 伊欲坐,親像鍛煉銀互伊清氣的,來清氣利未的子孫,鍛煉親像金銀;就欲憑公義獻禮物互耶和華。

3:4 彼時,猶大及耶路撒冷所獻的禮物欲得著耶和華歡喜,親像舊時的日、古早的年。

3:5 萬軍的耶和華講:「我欲臨到恁,來審判。我欲緊緊做干證,來指明行邪術者、行姦淫者、濫糝咒誓者、虧負做工人的工錢者、欺壓寡婦孤兒者、冤枉出外人者,及無驚畏我者。」

3:6 因為我──耶和華無改換,所以恁雅各的子無抵著滅無。

3:7 萬軍的耶和華講:對恁列祖的日以來,恁有違背我的律例,也無守伊。今恁著越轉尋我,我就越轉尋恁。總是恁講:『阮著怎樣越轉?』

3:8 人豈通偷提上帝的物嗎?恁竟然偷提我的物。總是恁講:『阮佇甚麼事偷提你的物啊?』就是佇應該納的十份一及禮物。

3:9 因為恁通國的人攏偷提我的物,所以恁受重的咒詛。

3:10 萬軍的耶和華講:恁著用十份的一份完全送入府庫,互我的厝有米糧,用此個來試我,看我果然給恁開天的窗仔,傾福氣互恁,到無地通下無。

3:11 萬軍的耶和華講:我欲為恁責備草蜢,無容允伊毀壞土產。恁田裡的葡萄樹佇未熟的代先也無落粒。

3:12 萬軍的耶和華講:萬國欲稱恁做有福氣者,因為恁欲做通歡喜的地。」

3:13 耶和華講:「恁用硬的話激我,恁猶久講:『阮用甚麼話激你啊?』

3:14 恁曾講:『服事上帝是空空,阮遵守伊的命令,佇萬軍的耶和華面前刻苦來行,有甚麼利益啊?

3:15 今阮稱驕傲的人有福氣,亦閣行歹的人得著建立;試上帝,猶久得著救出。』」

3:16 彼時,敬畏耶和華的人相及講,耶和華俯耳孔聽,閣有紀念的冊寫佇伊的面前,是為著敬畏耶和華、數念伊的名的人。

3:17 萬軍的耶和華講:「佇我所定著的日,欲歸佇我,做特別的寶貝。我欲疼惜,親像人疼惜彼個服事伊的子兒。

3:18 彼時恁欲閣會曉得好人及歹人的分別,服事上帝的人及無服事上帝的人的分別。」