Bible Search| Advanced Search | Passage Lookup | Read the Bible

Bible Book - INDEX

TAIWAN 台語漢字羅馬本

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]

Exodus
Chapter 29

29:1 「你分別做聖,做祭司服事我,著按呢行:取一隻公的牛仔,二隻無瑕疵公的綿羊,

29:2 閣無酵餅及攪油的無酵餅,及抹油無酵的薄餅;攏著用好的麵粉做的。

29:3 諸個餅著下佇一腳筐,貯佇筐裡帶來,閣牽彼隻公的牛及二隻公的綿羊來。

29:4 著互亞倫及伊許個子到會幕的門口,用水洗。

29:5 著提許個衣服來,將內衫及以弗得內面的外袍,及以弗得,連補給亞倫穿,也用奇巧的工所織以弗得的帶給伊縖。

29:6 用帽戴佇伊的頭殼,將聖的冕旒褡佇帽的頂面,

29:7 著用抹的油倒佇伊的頭殼來抹伊。

29:8 著互伊的子來,給穿內衫。

29:9 閣用帶縖亞倫及伊許個子,給包頭殼的巾,照永遠的例得著祭司的職。閣著給亞倫及伊許個子行設立的禮。

29:10 「你著牽彼隻公的牛到會幕前,亞倫及伊許個子著按手佇牛的頭殼頂。

29:11 你著佇耶和華的面前,佇會幕的門口,彼隻牛。

29:12 取伊的血淡薄,用指頭仔抹佇壇的四角,將血攏傾佇壇腳裡。

29:13 著將一切五臟的油及肝頂的網紗,及二粒腰子以及腰子的油,攏燒佇壇頂。

29:14 獨獨牛的肉,及伊的皮,伊的糞攏著用火燒佇營外。是做贖罪祭。

29:15 「你著牽一隻公的綿羊來,亞倫及伊許個子著按手佇彼隻羊的頭殼頂。

29:16 著彼隻羊,將伊的血灑佇壇的四圍。

29:17 著將羊切一塊一塊,洗五臟及腿,橐佇切歸塊的肉及頭的頂面。

29:18 著將歸隻羊燒佇壇頂,是獻互耶和華的燒祭,是芳芳的用火燒互耶和華的祭。」

29:19 「你著將第二隻公的綿羊牽來,亞倫及伊許個子著按手佇羊的頭殼頂。

29:20 你著彼隻羊,取伊的血淡薄抹佇亞倫正旁的耳仔垂,及伊諸個子正旁的耳仔垂,閣抹佇正手的大哺拇及正腳的大哺拇;閣將血灑佇壇的四圍。

29:21 你著取壇頂的血淡薄及抹的油灑佇亞倫及伊的衫,閣灑佇伊的子及伊的子的衫,伊及伊的衫,伊的子及伊的子的衫攏分別做聖。

29:22 「閣著取彼隻羊的油及伊的肥的尾,及蓋五臟的油及肝頂的網紗,二粒腰子以及腰子的油及正旁的腿,這是成設立的禮的羊。

29:23 閣對彼奇下佇耶和華的面前貯無酵餅的筐仔內提一塊餅,一塊攪油的餅,一塊薄餅,

29:24 攏下佇亞倫的手及伊的子的手,搖佇耶和華的面前,做搖祭。

29:25 你著對的手接來,燒佇壇頂燒祭的頂面做芳芳佇耶和華的面前,是用火燒互耶和華的祭。

29:26 「亞倫受設立的禮所獻公的羊你著取伊的胸,搖佇耶和華的面前,做搖祭,這是你的份額。

29:27 行設立的禮所獻公的羊,彼個搖祭的胸及舉祭的腿,就是所搖的、所舉起的,你著分別伊做聖,就是屬佇亞倫及伊許個子的,

29:28 這著做亞倫及伊的子孫對以色列人所得著永遠的份額,因為是舉祭。著對以色列人平安祭的中間做舉祭,就是獻互耶和華的舉祭。

29:29 「亞倫的聖衫著留互伊後代的子孫,通穿伊來受抹油,也穿伊來受設立。

29:30 伊的子彼個續接伊當祭司的,逐擺入會幕佇聖所服事的時,著穿七日久。

29:31 「行設立的禮所獻公的羊的肉,你著佇聖的所在煮伊。

29:32 亞倫及伊的子著佇會幕的門口食此隻羊的肉及筐仔內的餅。

29:33 著食所用來贖罪的物,互擔當職,也分別做聖;獨獨外人呣通食,因為這是聖物。

29:34 彼個行設立的禮所獻的肉抑是餅,若有留到隔早起的,你著將所留的用火燒伊,呣通食伊,因為是聖的物。

29:35 「你著照我一切所吩咐的行佇亞倫及伊的子,行設立的禮著七日久。

29:36 逐日著獻公的牛一隻做贖罪祭。你為壇贖罪的時,就互伊清氣;也著給伊抹油,分別伊做聖。

29:37 你著為壇贖罪七日久,互伊成聖,壇就成做至聖。見若摸著伊的攏分別做聖。」

29:38 「你所著獻佇壇裡的是諸個就是未滿年的羊仔二隻,逐日著獻;

29:39 早起時著獻一隻,黃昏的時著獻彼隻。

29:40 你著用幼的麵粉一伊法十份的一,用夾好的油一欣四份的一調和的,及一隻羊仔相同獻,閣用酒一欣四份的一做灌奠。

29:41 猶彼隻的羊仔著佇黃昏的時來獻,著照早起時的素祭及灌奠的禮料理伊,做芳芳用火燒來獻互耶和華的祭。

29:42 這欲佇耶和華的面前、佇會幕的門口,做恁逐世代常常獻的燒祭。我欲佇遐及恁相會,及你講話。

29:43 我欲佇遐及以色列人相會,會幕就欲因為我的榮光成做聖。

29:44 我欲互會幕及壇做聖,也欲互亞倫及伊許個子做聖,做祭司來服事我。

29:45 我欲踮佇以色列人的中間,做的上帝。

29:46 欲知我是耶和華──的上帝,是導出埃及地,通互我踮佇中間。我是耶和華──的上帝。」